QSS PARTNERS

İcra İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, borçlarını ve yükümlülüklerini zamanında ifa etmekten kaçınan borçlular için devletin müdahil olarak cebren tahsil edilmesini sağlayan ve düzenleyen hukuk dalıdır. Alacaklıların alacaklarına ulaşmalarını hedeflenmektedir.

QSS Partners, borçlarını ve yükümlülüklerini zamanında ifa etmekten kaçınan borçlulardan cebri icra yolu ile alacakların tahsil edilmesini sağlamaktadır.

İcra ve İflas Kanunu, alacaklının haklarını koruduğu gibi borçlunun da haklarını korumaktadır.

Borçlu sıfatı ile kendisine icra yoluna başvurulan müvekkillerine de hizmet vererek zararların önüne geçmektedir. Borçlu sıfatına haiz müvekkillerine talepleri doğrultusunda borca veya imzaya itiraz ettiği gibi borçtan kurtulma veya menfi tespit gibi davaları hususunda gerekli avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

 • Takiplerin başlatılması ve devamlılığının sağlanması
 • İcra takiplerinin süreç takibi ile alacakların tahsili
 • İtirazın iptali davaları
 • Menfi tespit davaları
 • İflas verilmesi, iflasın ertelenmesi, konkordato ilanı
 • İmzaya veya borca itiraz
 • İstirdat ve istihkak davaları
 • Borçtan kurtulma veya ödenen paranın geri alınması davaları
 • Tüzel ve gerçek kişilerde birikmiş olan alacakların tahsili
 • İcra uyuşmazlıklarından kaynaklanan cezai yargılama takipleri
 • Mehil vesikası ve icranın geri bırakılması kararlarının takip edilmesi ve alınması