Kira Bedelinin Ödendiği Ancak Fer’ilerinin Ödenmediği Durumda Temerrüt ve Tahliye Talebi Söz Konusu Olabilir mi?

İcra takibi yapılırken borçlu tarafından asıl alacak meblağının ödendiği ancak fer’ilerinin ödenmediği durumlar söz konusu olabilmektedir. Fer’iler ödenmediği için dosya borcu da kapanmadığından asıl alacak ödense dahi fer’ilerin ödenmemesinin temerrüde esas alınıp alınamayacağı ve Örnek-13 durumunda bu temerrüde dayanılarak tahliye talebinde bulunulabilecek midir sorusu akla gelmektedir.

Yargıtay Kararları incelendiğinde kira bedelinin ödenmemesinden kaynaklı temerrüdün söz konusu olabilmesi ve buna dayanarak tahliye taleplerinde bulunulabilmesi için, kira bedelinin ödenmemiş olması gerektiği ve kira bedeli ödenmiş fakat takip giderleri, faiz ve vekalet ücreti ödenmemişse kira bedelinde temerrüt gerçekleşmiş olmayacağı yönündeki görüş hakimdir.

 Yargıtay Kararı – 6. HD., E. 2015/9571 K. 2016/1075 T. 18.2.2016

 “Davacı, dava dilekçesinde, 09/04/2015 tarihinde davalı hakkında, 2700 TL kira alacağı ile 4334 TL işlemiş faizinin tahsili amacıyla tahliye istekli olarak icra takibi başlattıklarını, icra takibi nedeniyle düzenlenen ödeme emrinin, davalıya 14/04/2015 tarihinde tebliğ edilmesinden sonra davalının 07/05/2015 tarihinde 3.000,00 TL ödeme yaptığını, ancak bu ödemenin öncelikle alacağın faiz ve ferilerinden düşülmesi gerektiğinden bakiye kira borcu bulunduğunu ve yasal sürede ödemediğini ileri sürerek davalının kiralanandan tahliyesini istemiştir. Davalı davaya cevap vermemiş, yargılama davalının yokluğunda yapılmıştır.

Davalının temyiz dilekçesine eklenen alındı belgesinden davaya dayanak icra dosyasındaki borca mahsuben 07/05/2015 tarihinde ve yasal ödeme süresi içerisinde takibe konu asıl kira borcunu karşılayacak miktarda 3.000,00 TL nin ödendiği, anlaşılmaktadır. Davacının kabulü de bu yöndedir. Borcun ferileri olan faiz, icra gideri avukatlık ücreti,v.s. gibi kısımların ödenmemesi, temerrüde esas alınamayacağından, mahkemece tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir.

Karar bu nedenlerle bozulmalıdır.”

 Ayrıca Yargıtay, sadece kira bedelinin ödenmesi halinde, vekalet ücreti, faiz ve diğer takip giderleri ödenmemiş olsa bile artık tahliye istenemeyeceğini belirtmiştir. “Kira parası dışındaki eklentilerin süresinde ödenmemesinin temerrüde esas teşkil etmeyeceğine” (Yargıtay 12. HD , E. 1996/14627, K. 1996/14984, T. 27.11.1996)

Sonuç olarak bu konudaki yargı kararları incelendiğinde kira bedelinin ödenmemesinden kaynaklı temerrüdün söz konusu olabilmesi ve buna dayanarak tahliye talebinde bulunulabilmesi için direkt olarak kira bedelinin ödenmemiş veya eksik ödenmiş olması şartı arandığı yani kira bedeli ödendiği fakat takip giderleri, faiz ve vekalet ücreti ödenmediği durumlarda kira bedelinde temerrüt gerçekleşmiş olmayacağı ve buna dayanılarak tahliye talep edilemeyeceği görülmektedir.